Finansowanie grup kapitałowych

Grupa kapitałowa to struktura, która łączy w sobie podmioty gospodarcze będące spółkami kapitałowymi. Składa się ze spółki dominującej, która posiada prawo większości w zakresie podejmowania decyzji finansowychoraz uprawnienie do powoływania lub odwoływania członków zarządu w podmiotach zależnych.

 

Grupy kapitałowe posiadają obowiązki, które zostały określone w 6 Ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. 1994 Nr 121, poz.591) oraz Rozporządzeniu o konsolidacji. Dotyczą one sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które opiera się na łączeniu sprawozdań finansowych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Z czego składa się sprawozdanie grup kapitałowych?

Jeżeli podmiot dominujący posiada swoją siedzibę na terenie Polski, obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego spoczywa na tej spółce. Chcąc uzyskać możliwość dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanych krajów: Europejskiego Obszaru Gospodarczego, sprawozdanie musi zostać sporządzone w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

 

Poniżej znajdują się elementy, które muszą znaleźć się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grup kapitałowych :

  • skonsolidowany rachunek zysków i strat
  • skonsolidowany bilans
  • skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  • informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
  • zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

 

Sprawozdanie sporządza się najczęściej w ujęciu rocznym, chyba że obowiązek jego sporządzania w inny dzień wynika z innych przepisów.

Zwolnienie z obowiązku składania rocznego sprawozdania finansowego

Warto pamiętać o tym, że niektóre grupy kapitałowe mogą być wyłączone z obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego. Dzieje się tak w przypadku, gdy spełnione są co najmniej dwa z poniższych warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie przez grupę wynosi nie więcej niż 250 osób (w przeliczeniu na etaty). .
  • przychody ze sprzedaży produktów i towarów, a także operacji finansowych nie przekroczyły 15 000 000 euro
  • suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła 7 500 000 euro

Jakie istnieją metody konsolidacji sprawozdań?

 

Ustawodawca wyróżnił trzy sposoby konsolidacji sprawozdań: konsolidacja pełna, proporcjonalna oraz metodę praw własności. Poniżej opisujemy każdą z nich.

 

Metoda konsolidacji pełnej

Polega na zsumowaniu wszystkich pozycji ze sprawozdań finansowych wszystkich podmiotów na każdym szczeblu wchodzących w skład grupy kapitałowej, oraz wyłączeniu m.in. wzajemnych należności, zobowiązań i rozrachunków, przychodów i kosztów operacji pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, czy zyski i straty wynikające z operacji pomiędzy podmiotami w aktywach. Wyłączeniu podlegają również dywidendy wypłacone podmiotom z grupy kapitałowej.

 

Metoda konsolidacji proporcjonalnej

Polega na zsumowaniu konkretnych pozycji ze sprawozdania finansowego podmiotu dominującego z częścią wartości (w proporcjonalności do posiadanych udziałów) podmiotów podlegających. Wyłączenia są dokładnie te same, jak w przypadku metody konsolidacji pełnej.

 

Metoda praw własności

Inaczej zwana metodą konsolidacji liniowej. Dodaje nową pozycję związaną z aktywami trwałymi skonsolidowanego bilansu. Udziały oparte są o cenę nabycia aktywów, skorygowaną o różnice pomiędzy ceną nabycia a wartością udziału kapitałowego w podmiotach podporządkowanych. Wyłączeniem w przypadku tej pozycji są straty lub zyski w transakcjach dokonywanych pomiędzy jednostkami podlegającymi sprawozdaniu.

 

Źródło: mddp-outsourcing.pl – biuro rachunkowe Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *