sprzedaż domu

Przepisy związane z opodatkowaniem przy sprzedaży nieruchomości są dość skomplikowane, dlatego wielu sprzedawców ma niejednokrotnie problemy z określeniem, jaką stawkę należy użyć. Co do zasady taka transakcja powinna zostać objęta podatkiem VAT, jednak ustawodawca przewiduje w pewnych sytuacjach zwolnienia. Wpływ na to ma kilka czynników, a w praktyce w niektórych przypadkach podatnik sam może dokonać wyboru opodatkowania, jaki zastosuje w konkretnym przypadku.

Stawki VAT stosowane przy sprzedaży nieruchomości

Stawka podatku VAT, jaką należy objąć daną transakcję, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim wpływ na to ma faktyczny i prawny stan sprzedawanej nieruchomości, a także podmiot, który jest stroną sprzedającą. W szczególności znaczenie będzie tu miało, czy sprzedawcą będzie osoba prywatna, czy też firma. W przypadku właścicieli, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT przeważnie sprzedaż nie będzie wcale objęta opodatkowaniem. Przeważnie oznacza, że jednak w niektórych, szczególnych przypadkach, podatek będzie trzeba zapłacić.

Jeśli stroną sprzedającą jest firma, to transakcja musi zostać opodatkowana, co jednak nie oznacza automatycznie, że trzeba będzie robić przelew do Urzędu Skarbowego. W wielu przypadkach jest możliwe zastosowanie stawki zwolnionej, która nie niesie za sobą konieczności odprowadzania VATU, oczywiście w części transakcji będzie to 23-procentowa stawka podstawowa. Przy spełnieniu określonych warunków związanych ze społecznym programem mieszkaniowym możliwe też będzie użycie stawki w wysokości 8%.

Brak opodatkowania

Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy podmiotem sprzedającym nieruchomość jest osoba prywatna, a sam przedmiot sprzedaży należy do majątku właściciela i jest zbywany w niezmienionym stanie. Ta ostatnia kwestia jest o tyle istotna, że jeśli właściciel wykazuje się dużą kreatywnością w zakresie działań mających wspomóc sprzedaż lub zmienić stan prawny, to może to zostać przez urzędników zakwalifikowane jako zorganizowana działalność gospodarcza.

Takie działania to między innymi zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podział nieruchomości na kilka działek, wybudowanie dróg wewnętrznych czy doprowadzenie mediów. W opinii niektórych urzędów skarbowych może to stanowić przejaw zorganizowanej działalności, a tym samym może przesądzać o konieczności zapłacenia podatku.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku braku opodatkowania od sprzedaży, przy transakcji zostanie pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych, w wysokości 2% ceny transakcji. Jest on pobierany przez notariusza i obciąża stronę kupującą.

Sprzedaż z opodatkowaniem

We wspomnianych już przypadkach, a także wtedy, gdy sprzedaż jest dokonywana przez czynnego podatnika VAT, a nieruchomość jest zaliczana do jego majątku, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej stawki opodatkowania. Kluczową kwestią będzie wtedy ustalenie, jaka stawka ma zostać zastosowana, 23% czy zwolniona.

Stawka zwolniona może być użyta przy sprzedaży gruntów, w przypadku gdy są one niezabudowane oraz nie będą przeznaczone pod zabudowę. Jeśli grunt jest zabudowany, to należy przyjąć stawkę obowiązującą dla znajdującej się na nim nieruchomości. W przypadku obiektów możliwość sprzedaży zwolnionej z VAT będzie wtedy, gdy sprzedaż nie odbywa się w ramach pierwszego zasiedlenia, lub jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynie czas dłuższy niż dwa lata.

W niektórych przypadkach można też skorzystać z obniżonej stawki podatku, w wysokości 8%. Ma to miejsce wtedy, gdy sprzedaż obejmuje obiekty budownictwa mieszkalnego, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych oraz budynki instytucji ochrony zdrowia, w których będą świadczone usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską.

Źródło: MDDP-Outrorcing.pl